Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z online nákupu uzatvoreným medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj digitálneho softvéru a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – https://slovenskeweby.eu. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby webstránky, všeobecne sa označuje v zmysle platných predpisov ako spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu.

2. Spôsob nákupu tovaru a služieb

Predávajúci na tejto stránke ponúka digitálny softvér a zvýhodnený zápis na webstránke. Obchod je uzatvorený na základe elektronickej objednávky kupujúceho cez platobný portál paypal.

3. Objednávka a jej overenie predávajúcim

Objednávka je uskutočnená vypísaním prémiového zápisu v katalógu a zaplatením ročného poplatku za tento prémiový zápis.
Na základe riadne vybavenej objednávky kupujúceho sa automaticky zobrazí zvýraznený prémiový vklad v katalógu. Po overení objednávky predávajúcim , zvyčajne do 24 hodín, bude kupujúcemu doručená informácia o mieste stiahnutia jeho digitálnych produktov. Pre dodanie tejto inforácie bude použitý registračná elektronická adresa – email.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu prostredníctvom zabezpečeného,celosvetového, online platobného systému – paypal.Iné platby predávajúci neakceptuje.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Vzhľadom k povahe tovarov a dodávanej služby, sú niektoré úkony vykonané automaticky – prémiové zobrazenie zápisu v katalógu, iné vyžadujú manuálnu akciu predávajúceho – licencovanie programov. Z toho dôvodu je dodacia doba digitálneho softvéru určená na maximálne 24 hodín.
Licencovanie programov končí zrušením pravidelných platieb zo strany kupujúceho v jeho paypalovom účte.

6. Reklamácia vrátenie peňazí

Kupujúci má právo po dobu 14tich dní kontaktovať predávajúceho a žiadať vrátenie peňazí. Kontaktovanie predávajúceho musí prebehnúť cez kontaktný formulár tu: https://slovenskeweby.eu/kontakt/
Predávajúcemu bude bezodkladne vrátená suma späť na paypalové konto.

7. Ochrana osobných údajov

Registračné údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len pre skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri online predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.